Xidmətlər

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI VƏ XƏRCLƏRİN OPTİMALLAŞDIRILMASI

12.04.2017
"AXDG" QSC "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu

Gəmi təmiri zavodu üzrə «Əməliyyat fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması və xərclərin optimallaşdırılması» layihəsi üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:

•    Cari fəaliyyətin analizi
•    İşçi heyətin optimallaşdırılması
•    Təmir əməliyyatlarının optimallaşdırılması
•    Təchizat sisteminin və dövriyyə kapitalının optimallaşdırılması
•    Nəqliyyat sahəsinin optimallaşdırılması